ALLMÄN SEKRETESSPOLICY FÖR WELLDANA

 1. VILKA ÄR VI?

När du besöker Welldana A/S '(nedan kallad "vi / oss / vår") webbplats, www.welldana.se, eller på annat sätt är i kontakt med oss, behandlar vi personuppgifter om dig i enlighet med denna allmänna integritetspolicy.

Vi är dataansvariga för de personuppgifter som vi behandlar om dig. Våra kontaktuppgifter är:

 • Welldana A/S
 • CVR-nr. 18937190
 • Randersvej 6
 • 6700 Esbjerg
 • E-post: info@welldana.com
 • Telefon: +45 75 27 23 33
 1. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Nedan finns en beskrivning av varje behandlingsverksamhet, information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, underlag för behandlingen, utlämnande, behandlingens varaktighet och i förekommande fall information om överföring av personuppgifter till tredje part.

 

2.1. ALLMÄN KUNDKONTAKT OCH BESTÄLLNINGSHANTERING

Om du är vår kunds kontaktperson behandlar vi allmänna personuppgifter om dig i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att kommunicera med våra kunder, skicka ut erbjudanden, hantera beställningar och hantera beställda varor. Om du är slutkund behandlar vi även allmänna personuppgifter om dig i form av namn, e-postadress, telefonnummer, samt din adress, om du har beställt varor med leverans. Denna information behandlas även i syfte att kommunicera med dig och hantera beställningar.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i förhållande till erbjudanden, beställningar och fakturering är dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1 (b) (kontraktets fullgörande). Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med allmän kundkontakt är vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med våra kunder och tillhandahålla service, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav f.

 

I samband med leverans av beställningar kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till fraktbolaget, inklusive ditt namn och leveransadress.

 

2.2. SEMINARIUM

2.2.1 Registrering och innehav

 

Anmälan till seminarier sker via e-post. I samband med din registrering behandlar vi personuppgifter om dig i form av namn och e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att skicka inbjudningar, hantera deltagarlistan och göra en namnbricka åt dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter beror på hur vi bjuder in dig till seminariet. Om seminariet är en del av ett avtal som ingåtts mellan oss och dig kommer behandlingen av dina personuppgifter att baseras på dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1 (b) (kontraktets fullgörande). Omvänt, om vi skickar dig en inbjudan via e-post, baseras behandlingen av personuppgifter på ditt samtycke till att ta emot inbjudningar till seminarier via e-post, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav a (samtycke).

2.2.2 Servering och boende

 

I samband med catering till seminariet anmäler vi om du har några speciella preferenser för mat. Om cateringen kombineras med ett restaurangbesök förmedlar vi informationen om dina matpreferenser till restaurangen.Det kan finnas övernattning på hotell i samband med seminariet. I så fall kommer vi att vidarebefordra din namninformation till det aktuella hotellet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att hålla seminariet, inklusive tillhandahålla catering och eventuellt boende för deltagarna, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav f.

 

2.2.3 Bilder från seminarier

Vi tar bilder på våra seminarier. I samband med ditt deltagande i seminariet kommer du att tillfrågas om du vill ge samtycke till att vi får använda din bild i vårt marknadsföringsmaterial. I samband med detta kommer bilderna att publiceras på våra sociala medier, inklusive LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter. Syftet med att publicera bilderna är marknadsföring, inklusive marknadsföring av våra seminarier och produkter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är alltså ditt samtycke, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav a.

 

2.3. KONTAKT MED LEVERANTÖRER

Om du är kontaktperson för någon av våra leverantörer behandlar vi allmänna personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att hantera den pågående affärsrelationen med våra leverantörer, inklusive att göra inköp.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1 (b) (kontraktets fullgörande).

 

2.4. INKASSO

I det fall vi tvingas lämna in ett ärende för inkasso, och om du är vår kontaktperson för den kund som den uteblivna betalningen avser, behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i syfte att inkassera skuld.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att få tillbaka förfallen skuld, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav f.

I samband med att ett ärende överlämnas till inkasso kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras i form av namn, e-postadress och telefonnummer.

 

2.5. NYHETSBREV

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev, inklusive kataloger, behandlar vi personuppgifter om dig i form av namn och e-postadress. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att skicka önskade nyhetsbrev och kataloger till dig samt att marknadsföra vårt företag och våra produkter till dig.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1 punkten a (medgivande) och marknadsföringslagens 10 § mom. 1 om direktmarknadsföring.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att trycka på knappen "Avregistrera" som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av personuppgifter som redan har skett före återkallelsen av samtycket.

 

2.6. MÄSSOR

När du är i kontakt med oss ​​på en mässa behandlar vi personuppgifter om dig i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i syfte att marknadsföra vårt företag och våra produkter, samt att kunna kontakta potentiella kunder eller leverantörer i efterhand via e-post eller telefon.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav b (kontraktsuppfyllelse) i de fall vi på din begäran skickar ett konkret erbjudande till dig utifrån vår diskussion på mässan. I andra fall inhämtar vi specifikt ditt samtycke att kontakta dig via e-post med mer allmänna förfrågningar om våra produkter och sortiment, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav a.

2.7. FÖRETAGSBESÖK

Om du deltar i något av våra företagsbesök hos våra leverantörer behandlar vi personuppgifter om dig i form av namn och födelsedatum i samband med att vi arrangerar detta.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att anordna relevanta företagsbesök, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav f.

Om vi ​​ordnar en resa åt dig kommer vi, beroende på omständigheterna, att vidarebefordra information om dig i form av namn och födelsedatum till flygbolaget, eller information om dig i form av namn till hotell eller researrangör.

 

2.8. KAMPANJER, KATALOGER M.V.

Vi kan förbereda kampanjer, kataloger och digitala paket för våra kunder på begäran. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter om kontaktpersoner hos kunden i fråga i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna behandlas i syfte att förbereda materialet till våra kunder, inklusive i de fall kundens kontaktuppgifter ingår i det upprättade.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att utarbeta marknadsföringsmaterialet för våra kunder, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycket. 1, bokstav b.

 

2.9. ANVÄNDNING AV COOKIES

Vår webbplats, www.welldana.se, använder cookies. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy, som finns här.

 

 1. LAGRING OCH RADERING AV PERSONINFORMATION

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet eller syftena med behandlingen som anges ovan. Vi raderar alltså dina personuppgifter när vi inte längre har ett affärssyfte för att lagra dessa. I syfte att bedöma lagringstiden kommer vi att lägga vikt vid eventuella lagstadgade skyldigheter för lagring, preskriptionsregler etc., precis som vi kommer att bedöma lagringstiderna mot bakgrund av risken för behandling.

Uppgifter om dig som behandlas som en del av det allmänna kund- eller leverantörsförhållandet kommer att behandlas så länge samverkansförhållandet är aktivt och under en period av 5 år därefter.

 

Dessutom kommer dina personuppgifter att lagras i enlighet med lagringsperioderna enligt nedan:

 • Bokföringsmaterial inklusive transaktionsspår, handlingar och annan dokumentation kommer att bevaras i 5 år plus innevarande år enligt bokföringslagens regler.
 • Bilder på dig kommer att bevaras så länge dessa bedöms vara relevanta ur ett marknadsföringsperspektiv – i högst 5 år.
 • Uppgifter om dig som behandlas i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet och raderas därmed efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Dokumentation över det samtycke som lämnats i samband med detta bevaras dock under en tid av 5 år efter tidpunkten för avregistrering i enlighet med dataskyddslagstiftningens preskription.

 

 1. ÖVERFÖRING OCH ÖVERFÖRING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

I samband med behandlingen av dina personuppgifter lämnar vi dessa för behandling hos ett antal av våra data behandlare, inklusive leverantörer av IT-system och värdlösningar samt leverantörer av lösningar för användning vid utskick av nyhetsbrev mm.I samband med att MailChimp används för att skicka ut nyhetsbrev överförs personuppgifter till USA. Överlåtelsen baseras på standardavtalsklausuler.

I samband med vår användning av Microsoft Office och Azure, i enlighet med Microsofts vanliga villkor och i mycket begränsad omfattning, kan personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES i de fall vi kan behöva support från Microsoft. Överföringen sker i enlighet med Microsofts standardvillkor.

 

 1. RÄTTEN ATT ÅTERTA SAMTYCKE

För behandling av personuppgifter baserat på ditt samtycke måste du vara medveten om att du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i punkt 1 ovan.

 

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter på grundval av ditt tidigare lämnade samtycke och fram till tidpunkten för återkallelsen. Därför, om du återkallar ditt samtycke, kommer det att gälla först från denna tidpunkt.

 

 1. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen har du ett antal rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig.

 

Rätt till tillgång till information (rätt till tillgång), artikel 15

Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare uppgifter.

 

Rätt till rättelse, 16 §

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

 

Rätt till radering, artikel 17

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår allmänna radering inträffar.

 

Rätt till begränsning av behandlingen, 18 §

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att rättsliga anspråk kan fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person med ett viktigt samhällsintressen.

 

Rätt att överföra information (dataportabilitet), artikel 20

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

 

Rätt att göra invändningar, artikel 21

I de fall behandlingen av personuppgifter grundar sig på berättigade intressen har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter.

 

Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Klagomål till Datatilsynet

Du har möjlighet att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-post dt@datatilsynet.dk och telefon 33 19 32 00.